+48 575 594 146

NASI EKSPERCI I TRENERZY

Prof. UAM dr hab. Justyna Gulczyńska

Pedagog, historyk wychowania, logopeda, specjalista w zakresie emisji głosu.

W swojej pracy naukowej koncentruje się na problematyce edukacyjno–wychowawczej obszarów związanych z edukacją i szkolnictwem XIX i XX wieku oraz współcześnie. W tym zakresie prowadzi badania obejmujące edukację instytucjonalną, systemy oświatowe, edukację alternatywną i innowacyjną, zarówno z perspektywy historycznej, jak i współczesnej.

Prowadzi również badania dotyczące aspektu edukacji wobec wielokulturowości, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i wychowania w środowiskach dwujęzycznych, wielojęzycznych, dwukulturowych, wielokulturowych, rozpatrywanych zarówno z perspektywy współczesnej związanej z potężną falą emigracji Polaków, jak też w ujęciu historycznym Polaków emigrujących.

Współtwórczyni wydziałowej grupy badawczej Edukacja dla Dziedzictwa Kulturowego działającej na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, współpracującej m.in. ze szkołami polonijnymi w Irlandii, Holandii, Portugalii.
Współpracuje ze Zrzeszeniem Nauczycieli Polskich w USA, koordynującym m.in. pracę szkół polonijnych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, w zakresie dziedzictwa w warunkach dwujęzyczności, dwukulturowości.

Autorka licznych prac naukowo – badawczych. Dorobek: dwie prace monograficzne; dwie książki pod współredakcją; ok. 60 publikacji w wydawnictwach ciągłych czasopism znajdujących się na listach A, B oraz pozycji zbiorowych; liczne biogramy, recenzje, sprawozdania, wykazy bibliograficzne. Bierze czynny udział w wielu konferencjach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Członek Rady Naukowej Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM oraz Rady Zwyczajnej WSE UAM. Członek komisji ds. doktorskich WSE UAM.
Członek Towarzystwa Historii Edukacji (THE) oraz International Standing Conference for the History of Education (ISCHE).

Prof. zw. dr hab. Jagoda Cieszyńska-Rożek

Psycholog, logopeda – kieruje Katedrą Logopedii i Zaburzeń Rozwoju w Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie.

Jest także dyrektorem merytorycznym Centrum Metody Krakowskiej. Zainteresowania naukowe dotyczą autyzmu, dysleksji, dwu i wielojęzyczności, nabywania i rozwoju systemu językowego dzieci z zaburzeniami komunikacji językowej. Jest twórcą Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®, wykorzystywanej w przedszkolach, szkołach, poradniach w Polsce, w Międzynarodowej Szkole CSI w Lyonie, w Szkole SEN w Dublinie. Stworzoną przez siebie Metodę Krakowską opisała w książkach; Metoda krakowska wobec zaburzeń rozwoju dzieci. Z perspektywy fenomenologii, neurobiologii i językoznawstwa, 2014, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Słuch, i Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego 2019, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Neurobiologiczne podstawy rozwoju poznawczego. Ruch. 2020, Kraków: Wydawnictwo Centrum Metody Krakowskiej. Wypromowała 14 doktorantów.

Dr hab. Marta Korendo

Jest filologiem polskim i neurologopedą, profesorem krakowskiego Uniwersytetu Pedagogicznego.

Prowadzi diagnozę i terapię dzieci z różnymi zaburzeniami komunikacji językowej – autystycznych, z zespołem Aspergera, z zespołem Downa, alalią, afazją dziecięcą, dyslektycznych i niesłyszących oraz dwujęzycznych. Naukowe zainteresowania kieruje głównie w stronę znaczenia języka dla procesów poznawczych i społecznych, skutecznych sposobów budowania systemu językowego w umysłach dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi oraz dzieci dwu- i wielojęzycznych. Jest autorką ponad 60 artykułów opisujących problemy komunikacyjne oraz ich przyczyny i sposoby terapii, monografii „Jak dzieci niesłyszące czytają teksty podręczników szkolnych” (2009) i „Językowa interpretacja świata w wypowiedziach osób z zespołem Aspergera” (2013) oraz współautorką „Wczesnej interwencji terapeutycznej” (2007) i testu (SWM) do badania  zagrożenia dysleksją. Aktywnie współpracuje ze środowiskiem praktyków-terapeutów, nauczycieli oraz rodziców w Polsce i za granicą, upowszechniając wiedzę o sposobach stymulacji i terapii funkcji językowych i poznawczych.

dr Katarzyna Sedivy-Mączka

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego

Adiunkt w Katedrze Logopedii i Zaburzeń Rozwoju Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, neurologopeda, pedagog specjalny; prowadzi terapię dzieci niesłyszących, autystycznych, z zespołem Aspergera, zaburzeniami komunikacji językowej oraz zagrożonych dysleksją; bada rozwój systemu językowego u dzieci z autyzmem; interesuje się zaburzeniami czytania; autorka publikacji naukowych oraz pomocy terapeutycznych; prowadzi konsultacje, a także szkolenia dla terapeutów, nauczycieli i rodziców.

Lucyna Bzowska

Certyfikowana Trenerka III stopnia Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA.

Pedagog z bogatym doświadczeniem pracy w nauczaniu zintegrowanym.  Posiada specjalistyczne kwalifikacje w zakresie projektowana, prowadzenia oraz opiniowania zajęć z obszaru edukacji i kultury oraz uprawnienia do superwizowania i opiniowania szkoleń. Pełni role konsultacyjne i doradcze. Od ponad 20 lat wdraża pedagogikę zabawy w proces dydaktyczny i wychowawczy. Szkoli nauczycieli polskich. Od 6 lat szkoli nauczycieli polonijnych – warsztaty, konferencje, szkolenia i jest ekspertem pracującym w ODN Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Swoimi doświadczeniami dzieli się w licznych publikacjach kierowanych do nauczycieli klas I-III.

Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Jest autorką i koordynatorka wielu projektów organizowanych przez PSPiA KLANZA.

Agata Zakrzewska-Okrojek

Właścicielka Szkoły Języka Polskiego POLSKI NA CZASIE w Pabianicach.

Uczy języka polskiego dzieci, młodzież, maturzystów oraz cudzoziemców.Prowadzi zajęcia w szkole w centrum Pabianic, ale także on-line. Trenuje nauczycieli oraz sprawdza się w roli metodyka w swojej szkole. Absolwentka filologii polskiej ze specjalizacją nauczycielską i nauczaniem języka polskiego jako obcego na Uniwersytecie Łódzkim. Ponadto ukończyła Akademię Coacha Językowego PASE oraz eduSzkołę Metodyka eduNation.

Dr Elżbieta Ławczys

Doktor językoznawstwa, logopeda, terapeuta szkoły krakowskiej, nauczyciel języka polskiego jako obcego.

Zajmuje się tematem dwujęzyczności i wielojęzyczności. Ekspert w dziedzinie technik nauczania języka drugiego – m.in. programowania systemu języka i tworzenia dzienniczka wydarzeń. Propaguje metodę symultaniczno-sekwencyjną wczesnej nauki czytania. Autorka kilkudziesięciu pomocy i książek edukacyjnych do nauki czytania w języku polskim wydanych przez wir-wydawnictwo.com. Współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Opiekun merytoryczny turnusów wakacyjnych dla rodzin z dziećmi dwujęzycznymi, organizowanych corocznie w Polsce. Autorka poczytnego i popularnego wśród środowisk polonijnych bloga www.dwujezycznosc.blogspot.com. Szczególne zainteresowanie tematem dwujęzyczności i dwukulturowości to efekt osobistych doświadczeń z wieloletniego pobytu z rodziną w Austrii i Niemczech. Obecnie mieszka w Polsce. Mama trójki dzieci.

dr Stella Strzemecka

Wykładowczyni i badaczka Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki socjologiczne

Jedna z ekspertek kampanii społecznej „Kto Ty Jesteś?” (2018 – aż do teraz), absolwentka Studium Pedagogicznego UJ (wiedza o społeczeństwie, 2016/2017), badaczka wizytująca Uniwersytetu w Oslo (2014, 2016).

Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z migracjami rodzinnymi i politykami integracyjnymi, w tym szczególnie z migracjami dzieci. Eksploruje tematykę adaptacji, wielojęzyczności, wielokulturowości i tożsamości w ujęciu interdyscyplinarnym (m. in. socjologia, psychologia, pedagogika, socjolingwistyka, demografia) oraz wieloperspektywicznym (m. in. głos dzieci, rodzin, nauczycieli, pracowników socjalnych, decydentów politycznych).

W latach 2013-2016 prowadziła badania nad przebiegiem procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów w Norwegii (rozprawa doktorska pt. „Uwarunkowania procesu adaptacji dzieci polskich imigrantów. Na przykładzie badań w Norwegii”).

Współpracuje z rodzinami migracyjnymi i szkołami polonijnymi na świecie oraz kadrą pedagogiczną w Polsce i za granicą. Wygłasza wykłady i prelekcje, prowadzi szkolenia i warsztaty. Angażuje się w rozmaite projekty naukowe i edukacyjne, związane z dziećmi-migrantami i kolejnymi pokoleniami urodzonymi na emigracji, starając się upowszechniać ich rezultaty na jak największą skalę.

Kinga Maciaszczyk

Magister filologii polskiej , magister psychologii, logopeda i terapeuta pedagogiczny oraz surdopedagog 

Magister filologii polskiej specjalność nauczycielska (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), magister psychologii specjalność psychologia społeczna (Uniwersytet Szczeciński; pięcioletnie jednolite studia stacjonarne), logopeda i terapeuta pedagogiczny (Uniwersytet Szczeciński; studia podyplomowe) oraz surdopedagog (ODN Gloker; kurs kwalifikacyjny). Konsultant Szkoła z TVP (klasa 4 SP). sycholog, trener, szkoleniowiec.

Prowadzi warsztaty z zakresu psychologii i procesu nauczania, doradca metodyczny w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli ZCEMiP w Szczecinie, współpracuje z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli Wspólnota Polska jako trener ODN, prowadzący webinaria, kursy on-line, warsztaty i szkolenia dla nauczycieli polonijnych.

W pracy dydaktycznej łączy wiedzę z zakresu psychologii z metodyką nauczania języka polskiego. Zafascynowana neurodydaktyką, neurokognitywistyką i psychologią pozytywną, nieustannie poszukuje inspirujących innowacyjnych i kreatywnych metod nauczania języka polskiego i wspierania rozwoju psychofizycznego ucznia, podzielając zdanie Plutarcha, że Umysł nie jest naczyniem, które trzeba napełnić, lecz ogniem, który należy rozniecić.

Tomasz Bastkowski

Współzałożyciel Stowarzyszenia Edukacyjnego Nauczycieli oraz wieloletni dyrektor i nauczyciel języka polskiego w Szkole Polonijnej SEN.

Prezes Stowarzyszenia KID – organizacji parasolowej zrzeszającej szkoły polonijne oraz inne podmioty działające dla Polonii w Irlandii.

Autor sztuk teatralnych, tekstów do piosenek, scenarzysta, autor wierszy i tekstów do podręczników dla dzieci polonijnych. Laureat nagrody Language Ambasador Uniwersytetu Irlandzkiego pod egidą UE.

Pomysłodawca i jeden z ekspertów kampanii „Kto ty jesteś” zrealizowanej z Fundacją Pomocy Polaków na Wschodzie, promującej podtrzymywanie języka polskiego wśród rodzin na emigracji oraz naturalną dwujęzyczność.

Pomysłodawca i realizator projektu – Szkoła w Pendrive – Jak zakładać, prowadzić szkoły polonijne w Irlandii. Pomysłodawca Wydawnictwa Edukacyjnego SEN i Globalnego Ośrodka Dydaktycznego. Prowadzi szkolenia dla dyrektorów szkół i nauczycieli w Polsce, Irlandii i na całym świecie – zdalnie przez webinaria internetowe.

Współorganizator i koordynator licznych programów wymiany dla dzieci i młodzieży polonijnej na terenie kraju i za granicą.

Agnieszka Matys-Foley

Wicedyrektor Polskiej Szkoły SEN w Dublinie.

Absolwentka filologii angielskiej na Uniwersytecie w Gdańsku oraz studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego i kultury na Uniwersytecie Śląskim. 16 lat doświadczenia w edukacji , w tym 10 lat w Szkole Polonijnej SEN w Dublinie, gdzie pełni funkcję wicedyrektora, prowadzi zajęcia z języka polskiego, koordynuje pracę zespołu polonistów oraz jest współautorką licznych scenariuszy lekcji i materiałów edukacyjnych w zakresie dwujęzyczności i glottodydaktyki.

Alina Godlewska

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej oraz managera klas 0-3.

Absolwentka Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy na wydziale pedagogicznym, ze specjalizacją Kształcenie zintegrowane i nauczanie języka angielskiego. Koordynatorka reformy programowej nauczania wczesnoszkolnego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie opartej o kompatybilność systemów edukacyjnych, wczesną naukę czytania i metody aktywizujące. Współautorka licznych kart programowych, scenariuszy zajęć, materiałów edukacyjnych i programów.

Dyrektor Wydawnictwa SEN i współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania
Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Dyrektor Globalnego Ośrodka Dydaktycznego i Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Prowadzi szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i rodziców z zakresu promocji wczesnej nauki czytania oraz nowatorskich metod nauczania w Polsce i poza graniami.

Joanna Prusak

Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Dziennikarstwo i Public Relations

Absolwentka Wydziału Historycznego na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu na kierunku Historia Sztuki, gdzie uzyskała tytuł magistra. Ukończony kurs pedagogiczny na tym samym wydziale uprawniający do nauczania historii, historii sztuki, plastyki oraz kultury. Absolwentka studiów podyplomowych na kierunku Dziennikarstwo i Public Relations na Instytucie Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Wrocławskiego, ze specjalizacją Radio i Telewizja. Od 5 lat nauczycielka historii w Polskiej Szkole SEN, współautorka programu nauczania historii. Fotografka i graficzka komputerowa.

Aneta Zawacka – Uveges

Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Pedagogicznego, ze specjalizacją edukacja wczesnoszkolna.

Nauczyciel z wieloletnim doświadczeniem w pracy dydaktycznej. Dyrektor nauczania zintegrowanego w Polskiej Szkole SEN w Dublinie oraz współautorka pakietów edukacyjnych, podręczników oraz autorskiego programu nauczania SEN – Szybkiego, Efektywnego, Nowatorskiego Nauczania Języka Polskiego Dzieci Polonijnych. Specjalista Symultaniczno-Sekwencyjnej Nauki Czytania®.

Prowadzi warsztaty dla nauczycieli polonijnych, a także spotkania informacyjne dla rodziców z zakresu pracy z dzieckiem dwujęzycznym i wspierania procesu nauki czytania i pisania. Prywatnie mama dzieci wielojęzycznych i entuzjastka Metody Krakowskiej.

Marianna Brzozowska

Absolwentka Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Od 2011 związana z Polską Szkołą SEN w Dublinie, gdzie uczy języka polskiego pełni funkcję managera. Autorka programów i scenariuszy edukacyjnych. Trener i Dyrektor Operacyjny Globalnego Ośrodka Dydaktycznego – GOD i Wydawnictwa Edukacyjnego SEN. Specjalista od projektów edukacyjnych i wymian międzynarodowych. W 2017 roku nominowana do tytułu Polonijnego Nauczyciela Roku. Pomysłodawczyni i autorka projektu nowatorskiego dwujęzycznego przedszkola opartego na dwóch systemach edukacyjnych polskim i irlandzkim.

Anita Rogowska

Absolwentka studiów podyplomowych Marketingu i Zarządzania na Politechnice Warszawskiej

Absolwentka Uczelni im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, gdzie uzyskała tytuł magistra Prawa. Absolwentka studiów podyplomowych Marketingu i Zarządzania na Politechnice Warszawskiej oraz absolwentka studiów podyplomowych Nauczanie języka polskiego i kultury na Uniwersytecie Śląskim. Doświadczony coach, motywator i pedagog. Uwielbia ekstremalne wyzwania takie jak skoki ze spadochronem i uczenie dzieci polonijnych w polskiej szkole SEN.

Bartłomiej Pilarczyk

Ukończył tytuł magistra Ekonomii na Uniwersytecie Szczecińskim.

Fotograf, producent i edytor wideo, inżynier dźwięku, właściciel firmy foto-wideo BARTPHOTOGRAHIC. Aktor, scenarzysta, reżyser przedstawień teatralnych. Od ponad 20 lat pracuje z dziećmi i młodzieżą. Organizator wyjazdów i wycieczek dla dzieci i młodzieży. Od 4 lat pracuje w Polskiej Szkole SEN w Dublinie,

gdzie opiekuje się projektem dla młodzieży licealnej, przygotowującym ją do wymagań rynku pracy i prowadzenia własnego biznesu oraz realizacji celów.

Dominik Merkun

Od 6 lat nauczyciel matematyki w Polskiej Szkole SEN w Dublinie.

Absolwent kierunku Matematyka (ze specjalnością nauczycielską) na Uniwersytecie Opolskim, gdzie uzyskał tytuł magistra. Związany z edukacją od dekady. 

Marzena Panfil

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – wydział ekonomiczny, gdzie otrzymała tytuł magister inżynier . Studia z elementami socjologii, pedagogiki i filozofii. Absolwentka studium turystyki( z z elementami geografii) oraz hotelarstwa. Nauczycielka geografii w Polskiej Szkole SEN w Dublinie. Koordynator wydarzeń sportowych, wyjazdów edukacyjno-turystycznych oraz WOŚP. Nauczyciel wspomagający w irlandzkiej szkole specjalnej dla dzieci autystycznych w Dublinie.

Paweł Zieliński

Student na uczelni University College Dublin na kierunku Matematyki Finansowo-Aktuarialnej.

Związany ze Szkołą SEN od 10 lat, najpierw jako uczeń, aktualnie jako nauczyciel matematyki w klasach 4, oraz jako konsultant dla licealistów przygotowujących się do zdawania irlandzkiej matury, Leaving Cert, z matematyki.

Agnieszka Przybyciel-Koszorz

Absolwentka studiów podyplomowych na Wydziale Matematyki i Informatyki – Instytut Matematyki, gdzie zdobyła uprawnienia do nauczania matematyki.

Absolwentka Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej na Politechnice Krakowskiej w Krakowie na kierunku Technologia Chemiczna o specjalności Technologia Nieorganiczna, gdzie uzyskała tytuł magistra inżyniera. Posiada kwalifikacje z zakresu przygotowania pedagogicznego, w Centrum Pedagogiki i Psychologii Politechniki Krakowskiej.  Uzyskała kwalifikacje w edukacji wczesnoszkolnej – Early Childhood Ireland. Z Polską Szkoła SEN związana od 8 lat, gdzie zajmuje się opieką i edukacją dzieci w wieku 3-5 lat.

Aleksandra Mosiądz

Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wrocławskiego, jej pasją jest edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Nasza Pani Ola to wspaniały neurologopeda, wychowawca, świetny nauczyciel i zarazem wielki pracuś. W swojej pracy łączy Metodę Krakowską z metodami Aktywizacyjnymi. Autorka debiutanckiego podręcznika do klasy Zero Junior w wieku dwudziestu kilku lat. Duma, chluba i świetlana przyszłość Polskiej Szkoły SEN w Dublinie. Absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wrocławskiego, jej pasją jest edukacja osób niepełnosprawnych intelektualnie. Prowadzi zajęcia dla dzieci dwujęzycznych z Zespołem Downa, Autyzmem. Lubi wyzwania jakie stawia przed nią zawód neurologopedy. Po godzinach psia mama, kocha zwierzęta pod warunkiem, że nie są pająkami.

Nasza misja

Edukacja ma czynić ludzi lepszymi. Ma dawać szczęście, umiejętności i wiedzę potrzebną nie tylko w dzieciństwie, ale i w dorosłym życiu.

Edukacja ma pomóc odnaleźć uczniom i studentom odpowiedzi na ich własne pytania: Kim jestem? Dokąd idę? Jaki jest sens i cel mojego życia oraz bycia w grupie, ojczyźnie, w świecie?

Dzieci, młodzież i dorośli uczą się tylko wtedy, gdy ich to interesuje, ma zastosowanie i daje satysfakcję.

Nasza wizja

Proponowane przez Szkołę SEN i Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA metody aktywizujące i teatralizacja zajęć, pozwalają na utrzymanie uwagi uczniów w trakcie lekcji online, odciążenie rodziców i realizację zadań znanych w edukacji stacjonarnej, praktycznie w relacji jeden do jednego.

Polonijna Szkoła Online Klanzy i SEN ukazuje w zupełnie innym świetle zdalną edukację i edukację w ogóle, gdzie w centrum jest spotkanie uczniów i nauczycieli.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz pytania skontaktuj się z nami dzwoniąc pod numer

lub skorzystaj z naszego formularza kontaktowego TUTAJ